โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ยิ่งเจริญ

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ร้อยเอ็ด 45220

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(4)-6/55รอ

ชื่อโรงงาน: ยิ่งเจริญ

ผู้ประกอบการ: นายอ่อนสี บุญลาด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 4 – – หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

โทรศัพท์: 03404

โรงงานประเภท: 3730000

เงินทุน: 7 บาท

คนงาน: 254.5 คน

แรงม้า: 20100 แรงม้า

TSIC: 20 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 300000

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 330000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท