โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ยางทอง

ประกอบกิจการ ผลิตยางรีดแผ่น อยู่ที่ วังสะพุง เลย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(2)-1/61ลย

ชื่อโรงงาน: ยางทอง

ผู้ประกอบการ: นางสาวศศิกานต์ สุขประเสริฐ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตยางรีดแผ่น

สถานที่ตี้ง: 151 5 ปากปวน วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์: 097-3193445

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05202 บาท

คนงาน: 13500000 คน

แรงม้า: 10 แรงม้า

TSIC: 258

วันที่ใบอนุญาต: 22191

เริ่มดำเนินการ: 14 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3500000 บาท