โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

มหาวังน้ำแข็งหลอด

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง อยู่ที่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 60220010825629

ชื่อโรงงาน: มหาวังน้ำแข็งหลอด

ผู้ประกอบการ: นายคเชนทร์ กิตติธาดา

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: อ2-14-1/62จบ

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง

สถานที่ตี้ง: 30/187 7 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 4820000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 47.5 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 15 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000 บาท