โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

มงคลเพลทติ้ง

ประกอบกิจการ 48/75 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-100(5)-1/55สค

ชื่อโรงงาน: มงคลเพลทติ้ง

ผู้ประกอบการ: นายมงคล พิมพ์ใหญ่

ทะเบียนพาณิชย์: ชุบโลหะทั่วไป

ประกอบกิจการ: 48/75

สถานที่ตี้ง: 1 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 10005

โรงงานประเภท: 7000000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 77.02 คน

แรงม้า: 28920 แรงม้า

TSIC: 20 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1500000

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท