โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ภู่ทองเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-241/56พร

ชื่อโรงงาน: ภู่ทองเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายเสนาะ ภู่ทอง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้

สถานที่ตี้ง: 80 7 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์: 080-4930410

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 550000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 34.29 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 3 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 320000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท