โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พ.พงษ์พลาสติก

ประกอบกิจการ 64 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-53(1)-12/55

ชื่อโรงงาน: พ.พงษ์พลาสติก

ผู้ประกอบการ: นายพงษ์สวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน์

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้พลาสติก

ประกอบกิจการ: 64

สถานที่ตี้ง: บางบอน 1 ซอย 19 บางบอน 1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 05301

โรงงานประเภท: 3250000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 48 คน

แรงม้า: 25203 แรงม้า

TSIC: 20 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 20 ส.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 2000000

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 250000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท