โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พุทธรักษาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ อยู่ที่ ทุ่งช้าง น่าน

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-148/61นน

ชื่อโรงงาน: พุทธรักษาเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายมงคล วงศ์วรัณ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: เฟอร์นิเจอร์จากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 2651 เล่ม 27 หน้า 51 1 และ ทุ่งช้าง น่าน 55130

โทรศัพท์: 085-2688361

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 2800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 35.5 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 21 พ.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท