โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พี่กับน้อง

ประกอบกิจการ 213 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67180

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-58(1)-9/55พช

ชื่อโรงงาน: พี่กับน้อง

ผู้ประกอบการ: นายภาณุวัฒน์ ศรียุกต์นิรันดร์

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตซีเมนต์บล็อค

ประกอบกิจการ: 213

สถานที่ตี้ง: 5 สระบุรี-หล่มสัก พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 550000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 10 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 10 เม.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 100000

มูลค่าที่ดิน: 70000 บาท

มูลค่าอาคาร: 280000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท