โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พรมภักดีคอนกรีต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังโป่ง เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20670083225629

ชื่อโรงงาน: พรมภักดีคอนกรีต

ผู้ประกอบการ: นายไว ศรีสวรรค์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-58(1)-44/62พช

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 144 11 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์: 0852700507

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 1812000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 122.5 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 28 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 12000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท