โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พรประเสริฐ 2

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำเข็งซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-48/56สพ

ชื่อโรงงาน: พรประเสริฐ 2

ผู้ประกอบการ: นางสาวรรณ รักษาชาติ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำเข็งซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 19704,19705 4 บึงฉวาก ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์: 081-6383993

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 55000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 10 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท