โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

พงษกรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้ เตียง เป็นต้น อยู่ที่ หล่มสัก เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-92/61พช

ชื่อโรงงาน: พงษกรณ์เฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายพงษกรณ์ เปดดา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้ เตียง เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 130 3 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์: 850502920

โรงงานประเภท: 3700

เงินทุน: 255000 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 37.24 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 16 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 75000 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท