โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ปุ๋ยไซโต

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(3)-1/60สฎ

ชื่อโรงงาน: ปุ๋ยไซโต

ผู้ประกอบการ: นายอนันต์ ชูราศรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก.เลขที่900เลขที่ดิน113 1 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

โทรศัพท์: 089-9803982

โรงงานประเภท: 04303

เงินทุน: 5400000 บาท

คนงาน: 23 คน

แรงม้า: 154.2 แรงม้า

TSIC: 20210

วันที่ใบอนุญาต: 11 ก.ค. 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท