โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ปิติวัฒน์หลังคาเหล็ก

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก อยู่ที่ เมืองหนองคาย หนองคาย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20430242525629

ชื่อโรงงาน: ปิติวัฒน์หลังคาเหล็ก

ผู้ประกอบการ: นายปิติวัฒน์ นิรันดโรภาส

ทะเบียนพาณิชย์: 1439900072329

ทะเบียนเดิม: จ3-63(2)-33/62นค

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 282 12 อุดรธานี-หนองคาย โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 7120000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 97 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 18 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 120000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท