โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ปลาดีเกลือดี

ประกอบกิจการ ถนอมสัตว์น้ำ โดยวิธีใส่เกลือ อยู่ที่ ทุ่งตะโก ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20860263325626

ชื่อโรงงาน: ปลาดีเกลือดี

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปลาดีเกลือดี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-6(2)-7/62ชพ

ประกอบกิจการ: ถนอมสัตว์น้ำ โดยวิธีใส่เกลือ

สถานที่ตี้ง: 373/10 1 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00602

เงินทุน: 24000000 บาท

คนงาน: 76 คน

แรงม้า: 258 แรงม้า

TSIC: 10291

วันที่ใบอนุญาต: 10 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 6000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท