โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ประเสริฐเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ (ทำเฟอร์นิเจอร์) เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง บานประตุ บานหน้าต่าง วงกล ประตุ หน้าต่าง อยู่ที่ ศรีเทพ เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-255/56พช

ชื่อโรงงาน: ประเสริฐเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นางสำรวม ตงประเสริฐ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ (ทำเฟอร์นิเจอร์) เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง บานประตุ บานหน้าต่าง วงกล ประตุ หน้าต่าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 33591 11 ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์ หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์: 086-2086478

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 115000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 9.68 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 25 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 25000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 40000 บาท