โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ปภพ สุวรรณศรี

ประกอบกิจการ ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 557000161) อยู่ที่ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-18/61บก

ชื่อโรงงาน: ปภพ สุวรรณศรี

ผู้ประกอบการ: นายปภพ สุวรรณศรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 557000161)

สถานที่ตี้ง: 5 หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์: 089-0699945

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00304 บาท

คนงาน: 11000000 คน

แรงม้า: 6 แรงม้า

TSIC: 320

วันที่ใบอนุญาต: 08103

เริ่มดำเนินการ: 23 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท