โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ปภพภร

ประกอบกิจการ ขุดดิน ล้างทราย อยู่ที่ เมืองสระแก้ว สระแก้ว

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-364/56สก

ชื่อโรงงาน: ปภพภร

ผู้ประกอบการ: นางสาวปภพภร หมีสิน

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดดิน ล้างทราย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6046 เล่ม 61 หน้า 46 และโฉนดที่ดินเลขที่ 1203 เลขที่ดิน 45 เล่ม 13 9 โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2660000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 335 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 24 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 60000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 600000 บาท