โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บ่อทรายยางงาม1

ประกอบกิจการ ขุดดิน ขุดทราย ล้างและคัดขนาดทรายบก อยู่ที่ แกลง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-142/61รย

ชื่อโรงงาน: บ่อทรายยางงาม1

ผู้ประกอบการ: นายวิชัย แสงวงศ์กิจ

ทะเบียนพาณิชย์: 3210300831211

ประกอบกิจการ: ขุดดิน ขุดทราย ล้างและคัดขนาดทรายบก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 38044 เลขที่ดิน 19 5 กระแสบน แกลง ระยอง 21110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 14000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 28 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท