โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บ่อดินห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้เพื่อการก่อสร้างและจำหน่าย อยู่ที่ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20640265325620

ชื่อโรงงาน: บ่อดินห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง

ทะเบียนพาณิชย์: 0643541000150

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-156/62สท

ประกอบกิจการ: ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้เพื่อการก่อสร้างและจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: น.ส.3 ก. เลขที่ 4029 เลขที่ดิน 48 2 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

โทรศัพท์: 0812801050

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 19500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 400 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 9 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 8 พ.ย. 2562

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท