โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บ่อดินวรรณลักษณ์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13220

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-2/55อย

ชื่อโรงงาน: บ่อดินวรรณลักษณ์

ผู้ประกอบการ: นางวรรณะ ฤทัยแช่มชื่น

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 – – บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 38000000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 419 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 6 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 26000000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท