โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-7/58พร

ชื่อโรงงาน: บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นางสาวบุษราภรณ์ ถือนิล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้

สถานที่ตี้ง: – 6 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 155000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 28.22 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 19-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท