โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บุญเลิศการช่าง

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(13)-29/55

ชื่อโรงงาน: บุญเลิศการช่าง

ผู้ประกอบการ: นายบุญเลิศ เซี่ยงฉิน

ทะเบียนพาณิชย์: กลึง เจาะ ค้วาน กัด ไส เจีนร หรือเชื่มโลหะทั่วไป

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: เทียนทะเล24 เทียนทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 06413

โรงงานประเภท: 7500000

เงินทุน: 15 บาท

คนงาน: 93.5 คน

แรงม้า: 28920 แรงม้า

TSIC: 19 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 4000000

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท