โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บุญเจริญสุข

ประกอบกิจการ 114 อยู่ที่ นครสวรรค์ 60150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-134/55นว

ชื่อโรงงาน: บุญเจริญสุข

ผู้ประกอบการ: นายบุญ สุขสกุล

ทะเบียนพาณิชย์: ทำมันเส้นและเก็บรักษาพืชหรือส่วนประกอบของพืชในโกดัง

ประกอบกิจการ: 114

สถานที่ตี้ง: 1 – – แม่เลย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์: 00906

โรงงานประเภท: 6500000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 195 คน

แรงม้า: 15330 แรงม้า

TSIC: 10 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท