โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ขันน้ำ เป็นต้น ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และบดย่อยเศษพลาสติก อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-110/61รย

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0215549003374

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ขันน้ำ เป็นต้น ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และบดย่อยเศษพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 24/6 2 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 60000000 บาท

คนงาน: 42 คน

แรงม้า: 499 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 14 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท