โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740004825623

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์พาร์ท จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0735541001173

ทะเบียนเดิม: จ3-78(2)-1/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 198/12 7 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07802

เงินทุน: 14617579 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 484.5 แรงม้า

TSIC: 30912

วันที่ใบอนุญาต: 7 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 9452000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2863316 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1302263 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท