โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-2/59ปข

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0775558002445

ประกอบกิจการ: ผลิตขวดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 159/3 2 ไร่ใน ไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทรศัพท์: 0816194242

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 6500000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 168.98 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 19 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 700000 บาท