โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไบโอ กัลวาไนซ์เซอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ชุบโลหะ/เคลือบผิวโลหะ ด้วยกัลวาไนซ์ อยู่ที่ เขาย้อย เพชรบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20760189525624

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ กัลวาไนซ์เซอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอโอ กัลวาไนเซอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0775562001687

ทะเบียนเดิม: จ3-64(10)-4/62พบ

ประกอบกิจการ: ชุบโลหะ/เคลือบผิวโลหะ ด้วยกัลวาไนซ์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 27577และ6782 1 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์: 0988823854

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06410

เงินทุน: 212060000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 495.54 แรงม้า

TSIC: 25921

วันที่ใบอนุญาต: 26 ก.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15410000 บาท

มูลค่าอาคาร: 66800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 80890000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 48960000 บาท