โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไท่ ยวี่ เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติกเกรดบี อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-80/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท่ ยวี่ เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: นายสุชาติ เลิศนิมิตรกุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติกเกรดบี

สถานที่ตี้ง: 8/88 3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 081-2555011

โรงงานประเภท: 5301

เงินทุน: 13000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 384.32 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 29 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท