โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไท่ฮั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี เช่น อีพ๊อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) เป็นต้น อยู่ที่ สวี ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20860253925625

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท่ฮั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท่ฮั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 100922062096

ทะเบียนเดิม: จ3-42(1)-7/62ชพ

ประกอบกิจการ: โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี เช่น อีพ๊อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin) เป็นต้น

สถานที่ตี้ง: 39/9 6 ท่าหิน สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04201

เงินทุน: 9060000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 490.11 แรงม้า

TSIC: 20113

วันที่ใบอนุญาต: 1 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 60000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท