โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทหัวฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ อบแห้งพืชผลทางการเกษตรและห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตร อยู่ที่ พาน เชียงราย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-2(1)-14/61ชร

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทหัวฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทหัวฟู้ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0575561000191

ประกอบกิจการ: อบแห้งพืชผลทางการเกษตรและห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตร

สถานที่ตี้ง: 288 8 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00201

เงินทุน: 150000000 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 5989.24 แรงม้า

TSIC: 01630

วันที่ใบอนุญาต: 3 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 25000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 80000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 40000000 บาท