โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(4)-5/60ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205557007022

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา

สถานที่ตี้ง: – 6 บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 081-2956916

โรงงานประเภท: 05204

เงินทุน: 52000000 บาท

คนงาน: 24 คน

แรงม้า: 497 แรงม้า

TSIC: 22199

วันที่ใบอนุญาต: 25 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 20000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 17000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท