โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยโตโยโฟม อีสเทอร์น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10210011925628

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโตโยโฟม อีสเทอร์น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโตโยโฟม อีสเทอร์น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115548004947

ทะเบียนเดิม: 3-53(4)-1/62รย

ประกอบกิจการ: ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์

สถานที่ตี้ง: 92 – 10 ทางหลวง 36 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 21180

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 176600000 บาท

คนงาน: 112 คน

แรงม้า: 5278 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 15 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 21600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 75000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 30000000 บาท