โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ปั๊ม กลึง กัด เจาะ ตัด และเชื่อมโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740253425620

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเมทัลโปรดักชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเมทัลโปรดักชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745562005887

ทะเบียนเดิม: จ3-64(2)-17/62สค

ประกอบกิจการ: ปั๊ม กลึง กัด เจาะ ตัด และเชื่อมโลหะ

สถานที่ตี้ง: 46/57 3 เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06402

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 430 แรงม้า

TSIC: 25910

วันที่ใบอนุญาต: 1 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท