โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยอาศรม จำกัด

ประกอบกิจการ อยู่ที่ โพธิ์ทอง อ่างทอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-46(1)-6/54อท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอาศรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอาศรม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดผง

ทะเบียนเดิม:

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 83 6 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120

โทรศัพท์: 0848818840

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04601

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 76 แรงม้า

TSIC: 24230

วันที่ใบอนุญาต: 11 พ.ย. 2554

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท