โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด

ประกอบกิจการ 119 อยู่ที่ นครปฐม 73000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-4(1)-15/55นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยรุ่งเรืองกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยรุ่งเรืองกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ฆ่าเป็ดและแช่แข็งเป็ด

ประกอบกิจการ: 119

สถานที่ตี้ง: 4 – – บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์: 00401

โรงงานประเภท: 101532775

เงินทุน: 99 บาท

คนงาน: 1483.63 คน

แรงม้า: 15111 แรงม้า

TSIC: 11 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 9781250

มูลค่าที่ดิน: 7720000 บาท

มูลค่าอาคาร: 24031525 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 60000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท