โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเลทุกชนิด เช่น น้ำมันปลา อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-6(3)-1/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105516008980

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเลทุกชนิด เช่น น้ำมันปลา

สถานที่ตี้ง: 30/24 8 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00603

เงินทุน: 197125837 บาท

คนงาน: 23 คน

แรงม้า: 400 แรงม้า

TSIC: 10222

วันที่ใบอนุญาต: 24 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 6125837 บาท

มูลค่าอาคาร: 64000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 127000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท