โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยยงกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ 28/9 อยู่ที่ ฉะเชิงเทรา 24000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(2)-4/55ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยงกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยงกิจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก เช่น อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร และทำแบบพิมพ์โลหะ

ประกอบกิจการ: 28/9

สถานที่ตี้ง: 8 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 02-7576015

โทรศัพท์: 06402

โรงงานประเภท: 1070600000

เงินทุน: 116 บาท

คนงาน: 409.58 คน

แรงม้า: 28910 แรงม้า

TSIC: 22 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 600000

มูลค่าที่ดิน: 40000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท