โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ไทยพีพี มินิแฟคทอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200012325629

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยพีพี มินิแฟคทอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยพีพี มินิแฟคทอรี่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205559022134

ทะเบียนเดิม: จ3-77(2)-3/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 94/7 1 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 4800000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 87.2 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 15 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 2300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท