โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10240007325624

ชื่อโรงงาน: บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0245559000335

ทะเบียนเดิม: 3-105-4/62ฉช

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 18325 2 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 588 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 7 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท