โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงสีอุดรเพิ่มสิน จำกัด

ประกอบกิจการ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังการผลิตสูงสุด 340 เกวียน/วัน) อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20410094225627

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงสีอุดรเพิ่มสิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงสีอุดรเพิ่มสิน จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-9(1)-8/62อด

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังการผลิตสูงสุด 340 เกวียน/วัน)

สถานที่ตี้ง: 31 13 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 62000000 บาท

คนงาน: 26 คน

แรงม้า: 494 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 10 เม.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท