โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-5/58บร

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0325553000341

ประกอบกิจการ: อบข้าวเปลือก

สถานที่ตี้ง: 168 13 โชคชัย-เดชอุดม อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00201

เงินทุน: 76000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 443.81 แรงม้า

TSIC: 10411

วันที่ใบอนุญาต: 29-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 20000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 14000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 32000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท