โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ ชุมแพ ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-77/56ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405546001115

ประกอบกิจการ: อบข้าวเปลือก

สถานที่ตี้ง: 6 มะลิวัลย์ หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00201

เงินทุน: 39000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 487 แรงม้า

TSIC: 10411

วันที่ใบอนุญาต: 10 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 17000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท