โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด

ประกอบกิจการ 374 อยู่ที่ ยโสธร 35110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(5)-8/55ยส

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: เก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลและโกดัง

ประกอบกิจการ: 374

สถานที่ตี้ง: 2 แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์: 00205

โรงงานประเภท: 16000000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 267 คน

แรงม้า: 01403 แรงม้า

TSIC: 9 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 2000000

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท