โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำอัดลม อยู่ที่ สามพราน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-20(3)-2/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105514001236

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำอัดลม

สถานที่ตี้ง: 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 02003

เงินทุน: 100000000 บาท

คนงาน: 17 คน

แรงม้า: 495.03 แรงม้า

TSIC: 11042

วันที่ใบอนุญาต: 22 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท