โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต วาล์ว ข้อต่อข้องอ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-64(8)-5/56ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิต วาล์ว ข้อต่อข้องอ

สถานที่ตี้ง: 222 3 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06408

เงินทุน: 266083726 บาท

คนงาน: 146 คน

แรงม้า: 2202.6 แรงม้า

TSIC: 25991

วันที่ใบอนุญาต: 29 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 67159500 บาท

มูลค่าอาคาร: 96781640 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100142586 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท