โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มีชื่อผลิตภัณฑ์คือ Precast Concrete อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-58(1)-17/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 125557019625

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มีชื่อผลิตภัณฑ์คือ Precast Concrete

สถานที่ตี้ง: 86/12 5 ห้วยบ่อตะเคียน-ศาลเจ้าอาม่า เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 5801

เงินทุน: 47500000 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 47 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 8 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ: 8 ส.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: 36000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท