โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-95(1)-60/61

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105546073054

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 999 วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 120140000 บาท

คนงาน: 85 คน

แรงม้า: 220.8 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 2 พ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 75000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3140000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 42000000 บาท