โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี1) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-162/56อด

ชื่อโรงงาน: บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี1) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี1) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105553001799

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ นส 3ก 2308 นส 3ก2319 นส3ก2311 2310 8 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 630000000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 19570.25 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 2 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 50000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 550000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท