โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โชคมหาชัยโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-6(5)-4/61สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชคมหาชัยโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชคมหาชัยโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745544000305

ประกอบกิจการ: ชำแหละ แกะล้าง สัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง

สถานที่ตี้ง: 48/10 4 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00605

เงินทุน: 33840000 บาท

คนงาน: 70 คน

แรงม้า: 53.72 แรงม้า

TSIC: 10212

วันที่ใบอนุญาต: 9 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ: 18 พ.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6840000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 27000000 บาท