โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาเสลภูมิ

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-229/56รอ

ชื่อโรงงาน: บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาเสลภูมิ

ผู้ประกอบการ: บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405507000022

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 217 6 แจ้งสนิท กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์: 043550556-7

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 29000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 41.6 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 22 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 9000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท